Usługi

Prawo gospodarcze - Kancelaria Prawa Gospodarczego

Prawo gospodarcze # prawo spółek # prawo handlowe # doradztwo prawne # Kancelaria Gospodarcza

 

I.
Obsługujemy podmioty prawa handlowego jak również osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Zespół Naszej Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych posiada doświadczenie w:  prawie korporacyjnym, w tym w przygotowaniu umów, zakładaniu i rejestrowaniu spółek prawa handlowego, w tym spółek z o.o., prawie kontraktowym, w tym sporządzaniu i redagowanie kontraktów handlowych, inwestycyjnych, windykacji należności, reprezentacji przed organami egzekucyjnymi, w tym Komornikami.


Posiadamy doświadczenie w sporach gospodarczych (sprawach gospodarczych), w tym sporach sądowych pomiędzy przedsiębiorcami, a także mediacjach, i sprawach przed sądami polubownymi.

 

Prawo gospodarcze, kancelaria prawa gospodarczego, adwokat gospodarczy, obsługa prawna inwestycji, w tym: przygotowywanie umów gospodarczych (umowy gospodarcze). w tym projekty umów spółek, porozumień wspólników, tzw. Term Sheet, LOI, umowa inwestycyjne, projekty umów spółki, inne dokumenty związane z przygotowaniem inwestycji budowalnych, hotelarskich, handlowych, gastronomicznych. Umowy o wspólną realizacje inwestycji. Obsługujemy podmioty, poczynając od etapu projektowania, nadzoru budowlanego, wykonawstwa, podwykonawstwa, generalnego wykonawstwa (GW), pomocy prawnej przy odbiorach inwestycji, reprezentacja w postępowaniach administracyjnych, czy sądowo administracyjnych, reprezentowania przed Wojewódzkim Sądami Administracyjnymi, czy Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Term sheet czyli zbiór ustaleń między inwestorem a spółką wykonawczą, czy tzw. startupem. Wstępne, porozumienie w sprawie warunków umowy inwestycyjnej. Zawiera podstawowe cele i okrśla charakter współpracy przyszłych partnerów biznesowych. Po nim, dochodzi do podpisania właściwej umowy.

List intencyjny. Letter of Intent. W skrócie, LoI. Co to ? Dokument, potwierdzający, że podpisujące go strony się znają, że negocjują, a przede wszystkim, że wyrażający wolę do współdziałania i przyszłej współpracy. Niekiedy określa się go jako deklaracja przyszłej współpracy, protokół uzgodnień. List intencyjny zazwyczaj obejmuje cel współpracy, obowiązki stron, klauzule poufności. Prawo gospodarcze, obsługa prawna podmiotów gospodarczych.

Umowa pożyczki partycypacyjnej, czy umowa o finansowanie Mezzanine. Co to ?


Mezzanine w obrocie gospodarczym, oznacza instrument pośredni pomiędzy finansowaniem dłużnym (np. zaciągnięcie kredytu, czy zawarciem umowy pożyczki, umowy pożyczki partycypacyjnej), a finansowaniem kapitałowym (np. emisja nowych udziałów, lub emisja akcji). Mezzanine jako hybrydową forma finansowania przedsiębiorstw. Okres finansowania Mezzanine zazwyczaj wynosi od kilku do zazwyczaj nie więcej jak 10 lat. W porównaniu z np. kredytem bankowym różni się tym, że spłata dokonywana jest jednorazowo, na koniec okresu trwania umowy. Fundusz, inwestor lub instytucja finansująca (w niektórych krajach jest to instytucja regulowana) w formie Mezzanine w okresie finansowania otrzymuje np. tylko odsetki o oprocentowaniu zbliżonym do poziomu zwykłego długu, nie więcej jak odsetki maksymalne, lub nawet są spotykane warianty, gdzie odsetki się kapitalizuje, i dolicza do długu głównego. Ciekawym rozwiązaniem jest również spłata przez objęcie nowych udziałów w spółce realizującej inwestycje.

 

Doradzam na każdym etapie prowadzonej działalności gospodarczej, poczynając od przygotowania projektów umów i statutów spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji, zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji, sporządzanie regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i jego organów, rejestracja przedsiębiorców w Ewidencji Działalności Gospodarczej, a ponadto rejestracja zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, podwyższenie kapitału zakładowego, zmiany prowadzące do zwiększenia lub zmniejszenia ilości wspólników, przygotowanie projektów dokumentów, w tym uchwał, umów o współpracy oraz porozumień wspólników, przygotowanie projektów kontraktów cywilnoprawnych wraz z negocjowanie ich warunków, prowadzenie postępowań sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych przed sądami wszystkich instancji, z Sadem Najwyższym włącznie, a także w ramach postępowań zmierzających do rozwiązywania i likwidacji spółek, czy reprezentacji Naszych Klientów w postępowaniu upadłościowym, naprawczym czy postępowaniu restrukturyzacyjnym.

II.
Świadczymy porady prawne dla firm, dla przedsiębiorców, osób fizycznych (bezpośrednio w Kancelarii, jak również przez mail, on line).


III.
Zapewniamy kompleksową obsługę prawną dla podmiotów gospodarczych. Doradzamy biznesowi udzielając praktycznego wsparcia, zarówno przy bieżącym prowadzeniu działalności gospodarczej. Adwokaci i Radcowie Prawni z Naszej Kancelarii Adwokatów i Prawnych posiadają doświadczenie w między innymi: zakładaniu działalności gospodarczej, w tym przekształcaniu jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę cywilną lub spółkę prawa handlowego, zakładaniu spółki cywilnej, spółki handlowej (spółki z o.o., spółki z o.o. komandytowej, inne), likwidacji spółek, upadłości, obsługi organów podmiotów gospodarczych, spółek prawa handlowego (m.in. podczas walnego zgromadzenia, zgromadzenia wspólników, działalność innych organów takich jak zarząd, rada nadzorcza), przygotowywania uchwał organów spółek, przygotowywania umów handlowych i kontraktów handlowych.

IV.

Posiadamy doświadczenie procesowe we wszystkich sprawach szeroko rozumianych sprawach gospodarczych (sprawy gospodarcze) udzielamy wsparcia prawnego w toku postępowania sądowego. Posiadamy uprawnienia do reprezentowania podmiotów gospodarczych przed wszelkimi organami i Sądami wszystkich instancji (z Sądem Najwyższym włącznie, czy Naczelnym Sądem Administracyjnym). Zapewniamy kompleksową obsługę prawną, na każdym etapie postępowania.

V.
Obrona w sprawach karnych gospodarczych

Sprawy karne gospodarcze.  Przestępstwa (i wykroczenia) tzw. karne gospodarcze zostały stypizowane między innymi w Kodeksie Karnym, Kodeks Karny Skarbowy, Kodeks Spółek Handlowych, Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Prawo Własności Przemysłowej, inne ustawy okołokodeksowe. Prowadzimy sprawy karne gospodarcze związane z między innymi szeroko pojętym działaniem na szkodę spółki / spółek, sprawy związane z odpowiedzialnością członków zarządów spółek prawa handlowego, w tym spółek z o.o. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) sprawy tzw. oszustw internetowych, sprawy tzw. oszustw finansowych, sprawy dotyczące między innymi tzw. oszustw i wyłudzeń kredytów, dotacji (wyłudzenie dotacji), sprawy oszustw ubezpieczeniowych (wyłudzenia ubezpieczeń) i bankowych, sprawy łapownictwa biernego i czynnego, sprawy oskarżeń o działanie na szkodę wierzycieli, sprawy karne związane z przetargami, zamówieniami publicznymi, inne sprawy karne gospodarcze.

W ramach Naszej Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych zapewniamy kompleksowy zakres usług w pomocy prawnej (w tym obrony w sprawach karnych # obrona w sprawach karnych gospodarczych) na wszystkich etapach postępowania karnego (karnego gospodarczego).


Audyt w sprawach karnych gospodarczych, dla Spółek, firm, przedsiębiorstw. 

 

Zobacz również

Odszkodowania za błędy medyczne Szczecin

Prawo cywilne

Prawo karne

Prawo rodzinne

Podział majątku, rozliczenie konkubinatu