Usługi

Prawo cywilne

I.

Prawnicy z Naszej Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych (Adwokat i Radca Prawny) prowadzą sprawy z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, w tym reprezentujemy naszych Klientów (zarówno podmioty gospodarcze, jak również Klientów Indywidualnych) - w sprawach cywilnych (sprawa cywilna) - zarówno na etapie postępowania sądowego, jak również pozasądowego (negocjacje, mediacja, postępowanie ugodowe).

W ramach postepowania sądowego (postępowanie cywilne) reprezentujemy naszych Klientów w zarówno w postepowaniu procesowym (proces cywilny), jak również postępowaniu nieprocesowym, i egzekucyjnym. 

II.

Reprezentujemy naszych Klientów (i posiadamy szereg spraw na tzw. biegu, co oznacza, że mamy doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw) w sprawach:

- o zapłatę
- o rozwód i separację
- w innych sprawach małżeńskich
- w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi (szeroko pojęte prawo rodzinne, w tym sprawy o alimenty, ustalenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, ograniczenie wykonywania władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów, inne)

- w sprawach z zakresu prawa pracy (prawo pracy)
- z zakresu ubezpieczeń społecznych (ubezpieczenia społeczne)
- w sprawach o naruszenie posiadania (w tym przywrócenie posiadania, wydanie, nakazanie opróżnienia, inne)
- w sprawach z zakresu ochrony konkurencji
- w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone
- w sprawach z zakresu telekomunikacji
- w sprawach za zakresu transportu kolejowego

a ponadto, w ramach postepowań: nakazowe, upominawcze, uproszczone, europejskie postępowanie nakazowe elektroniczne postępowanie upominawcze

III.

Posiadamy doświadczenie w obsłudze spraw o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzenie roszczenia majątkowe, a ponadto w sprawach o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa oraz o rozwiązanie przysposobienia, o ochronę praw autorskich, w sprawach o prawa majątkowe, o alimenty, o naruszenie posiadania i o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami oraz w sprawach o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni, o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie nieistnienia uchwał organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,

a ponadto, w sprawach

- o roszczenia wynikające z naruszenia praw przysługujących na mocy przepisów o ochronie danych osobowych,

- o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem,
- o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

IV.

Przygotowujemy powództwa o roszczenie alimentacyjne oraz o ustalenie ojcostwa i związane z tym roszczenia, powództwo o roszczenie majątkowe przeciwko przedsiębiorcy, powództwa o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, powództwo o roszczenie z tytułu czynu niedozwolonego, powództwa o zapłatę należności, powództwo o roszczenie ze stosunku najmu lub dzierżawy nieruchomości, powództwo przeciwko zobowiązanemu z weksla lub czeku, powództwo o własność lub o inne prawa rzeczowe na nieruchomości, o posiadanie nieruchomości, powództwo z tytułu dziedziczenia, zachowku, z tytułu zapisu, polecenia oraz innych rozrządzeń testamentowych, powództwo ze stosunku członkostwa spółdzielni, spółki lub stowarzyszenia, wszystkie powództwa ze stosunku małżeństwa, powództwa ze stosunku między rodzicami a dziećmi oraz między przysposabiającym a przysposobionym, inne.

Powództwa (sprawy) z zakresu prawa pracy, w tym co do: ustalenie istnienia, nawiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy, uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia i o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy, naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu i o roszczenia z tym związane (odszkodowanie za dyskryminacje), odszkodowanie lub zadośćuczynienie w wyniku stosowania mobbingu (możemy pochwalić się co najmniej kilkoma wygranymi sprawami gdzie reprezentowaliśmy pracowników, i wygrywaliśmy przeciwko międzynarodowym siecią handlowym (!), ze stosunków rodzinnych o: sprawy o rozwód, sprawy o separację, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa, rozwiązanie przysposobienia.

Sprawy z zakresu tzw. Konwencji Haskiej, w tym sprawy gdzie przeciwko Naszym Klientom występował Prokurator w postępowaniu cywilnym, zaś Nasza Kancelaria potrafiła doprowadzić do wygrania sprawy przeciwko Prokuraturze.

V.

Sprawy o zapłatę, sprawy Konsumentów, o ochronę dóbr osobistych (w tym posiadamy doświadczenie w reprezentowaniu podmiotów publicznych). Reprezentujemy firmy, jak również osoby fizyczne. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu spraw przeciwko Skarbowi Państwa. Możemy pochwalić się odszkodowaniami na poziomie już kilkuset tysięcy złotych (900.000 zł od Skarbu Państwa). Posiadamy doświadczenie z obsłudze przedsiębiorstw, w tym ich zbywaniu, w tym np. zbyciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Prowadzimy sprawy w zakresie wad oświadczenia woli, w tym np. ustalenia nieważności umów, oświadczeń woli złożonych pod wpływem błędu, czy pozornych (pozorność).

Prowadzimy sprawy z zakresu prawa rzeczowego, w tym co do treści i wykonywania prawa własności, reprezentując naszych Klientów, w sprawach z zakresu: ustalenia służebności, wydania, eksmisji, bezumownego korzystania z nieruchomości, ustanowienia drogi koniecznej, przekroczenia granic przy wznoszeniu budynków. Obsługujemy transakcje nabycia / zbycia nieruchomości. Prowadzimy postepowania o zasiedzenie, zniesienie współwłasności, ustalenie sposobu korzystania z nieruchomości, rozliczenia nakładów, ochronę posiadania, przywrócenie utraconego posiadania, ochronę posiadania.

Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach cywilnych z zakresu wykonania umów, ich nienależytego wykonania. Z zakresu klauzul niedozwolonych, w tym przeciwko Bankom, dużym korporacjom (koncernom paliwowym). Możemy pochwalić się sukcesami w tych dziedzinach. Prowadziliśmy sprawy w tych obszarach w sądach w całej Polsce.

Prowadzimy procesy w sprawach o czyny niedozwolone (tzw. odpowiedzialność deliktowa), sprawach odszkodowawczych, o zapłatę odszkodowania, zadośćuczynienia, szkody majątkowe wynikające ze śmierci (wpadki drogowe, inne). Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach tzw. skargi paulińskiej (Actio Pauliana), sprawy z zakresu tzw. ochrony wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika (zarówno w wątku cywilnym, jak również karnym – art. 300 KK).

Sprawy z zakresu rękojmi za wady, wady fizyczne rzeczy, sprawy konsumenckie.

Sprawy z tytułu wykonania, rozliczenia umowy o dzieło, umowy o roboty budowalne, gdzie Kancelaria posiada doświadczenie w przygotowaniu projektów umów o roboty budowlane.

Zobacz również

Odszkodowania za błędy medyczne Szczecin

Prawo budowlane Szczecin

Rejestracja spółki Szczecin, Gorzów, Poznań, Polska

Prawo gospodarcze - Kancelaria Prawa Gospodarczego

Prawo administracyjne